Inženýring

Inženýrsko investiční činnost:

Dollarphotoclub_72924290

Chystáte se stavět? Chybí Vám stavební povolení, předprojektová příprava, zajištění právních vztahů k pozemkům nebo geodetické zaměření či vytyčení stavby, inženýrských sítí?
Všechny tyto činnosti Vám zajistí naše oddělení inženýrsko investiční činnosti.

Information-icon-on-button

Inženýrsko investiční činnost je především práce okolo získávání územních a stavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů, správců dopravní a technické infrastruktury a dalších účastníků řízení. Kvalitně odvedená inženýrská činnost vždy významným způsobem uspoří náklady a čas potřebný k realizaci stavby.

Naše společnost se inženýrsko investiční činností úspěšně zabývá již více než 15 let a je schopna Vám tyto práce zajistit v jakémkoli rozsahu.

Stickman-law-red
content

Věcná břemena

Věcná břemena patří mezi věcná práva k cizí věci, protože omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět, něco konat nebo něčeho se zdržet. Naše společnost již několik let řeší problematiku věcných břemen mezí vlastníkem distribuční soustavy a vlastníky pozemků, na kterých je umístěno zařízení distribuční soustavy (např. plyn, vodovodní a kanalizační řády, kabely NN, VN, atd.).

Věcná břemena se zřizují ze zákona proto, aby měl provozovatel distribuční soustavy přístup k zařízení na cizí nemovitosti (pozemku) a mohl tato zařízení řádně udržovat.

V rámci této činnosti zajišťujeme:

 • Vyřízení smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 • Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcného břemene
 • Vyhotovení a dodání znaleckých posudků
 • Zpracování a projednání uzavření smluv o zřízení věcného břemene
 • Podání návrhu na vklad práva věcného břemene do katastru nemovitosti

Předprojektová příprava

 • zajištění geodetického zaměření staveniště
 • protokolární vytyčení stávajících inženýrských sítí

Nabízíme zajištění právních vztahů k pozemkům

 • zajištění a zpracováni podkladů pro majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků a nemovitostí (výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrálních map, nabývací tituly, znalecké posudky, geometrické plány)
 • zpracování návrhu smluv, jejich projednání s investorem, následné projednání s vlastníky pozemků a nemovitostí (smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o právu provést stavbu, nájemní smlouvy atp.)
 • podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí

Územní řízení

 • projednání dokumentace pro územní řízení se všemi vlastníky dotčených pozemků, se všemi dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • podaní žádosti o umístění stavby (územní rozhodnutí)

Stavební řízení

 • projednání projektové dokumentace pro stavební povolení se všemi dotčenými orgány státní správy a správci technické a dopravní infrastruktury
 • zajištění právních vztahů k pozemkům dotčených stavbou
 • podání žádostí o stavební povolení

Bližší informace Vám poskytne:

Lenka Motyčková, vedoucí oddělení, +420 730 893 490